Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Řízení před správními soudy ve světle judikatury

13.10.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze a jako odborný asistent katedry správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Dříve působil jako soudce Okresního soudu v Berouně a jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu. Ve své hojné publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na problematiku správního a ústavního práva. Pro Nakladatelství C. H. Beck připravil seminář zaměřený na téma ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY VE SVĚTLE JUDIKATURY, který se koná ve středu 19. října 2016.

<< 2 minuty čtení >>

Dalo by se stručně shrnout jaké je postavení a význam správního soudnictví v právním řádu České republiky?

Správní soudnictví představuje (nejen v ČR) jeden z neopominutelných nástrojů kontroly veřejné správy, přičemž z hlediska ochrany individuálních práv adresátů působení veřejné správy se jedná o nástroj zřejmě nejdůležitější. Samotná Listina základních práv a svobod ostatně předpokládá soudní přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánů veřejné správy. Správní soudnictví přitom poskytuje ochranu nejen před rozhodnutími správních orgánů, ale také před celou myslitelnou škálou forem činnosti veřejné správy (tedy např. včetně řízení o ochraně před nezákonným zásahem a řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Nyní již samozřejmou součástí účinné právní úpravy správního soudnictví v ČR je také ochrana před případnou nečinností správních orgánů. Správní soudy se v právním prostředí ČR po určitých průvodních „porodních bolestech“ již nepochybně staly zcela integrální součástí zdejší soudní soustavy.

Proč je Váš seminář týkající se řízení před správními soudy zaměřen právě na otázku soudní judikatury?

Význam judikatury správních soudů je pro fungování veřejné správy jako celku zcela zásadní, a to minimálně ze dvou hlavních hledisek. Předně lze s ohledem na značnou roztříštěnost právní úpravy v oblasti správního práva hovořit v některých oblastech (např. v problematice daňového práva či otázek územního plánování a stavebního řádu) o tom, že správní soudy nejen ovlivňují praktické fungování výkonu veřejné správy v dané oblasti, ale judikatura správních soudů dokonce mnohdy formuje podobu připravované právní úpravy (jak hmotněprávní, tak i procesní). K uvedenému lze ještě poznamenat, že okruh činností a aktů veřejné správy, který podléhá přezkumu ze strany správních soudů, se neustále rozšiřuje, a to do určité míry i díky soudní judikatuře. Proto je nejen pro širší právnickou veřejnost dobré vědět, jakým způsobem judikaturu týkající se výkonu veřejné správy v určité oblasti nalézt, jak s ní pracovat, jak vyhodnocovat případné rozporné závěry nalezené judikatury apod. S ohledem na stále větší množství webových vyhledavačů či databází judikatury již pomalu přestává být problém nalézt judikaturu k určité otázce, mnohem důležitější se ale naopak stává dovednost správně nalezenou judikaturu vyhodnotit a aplikovat ji tam, kde je to skutečně relevantní. 

V čem pak vidíte druhý ze zmíněných významů judikatury správních soudů?

Toto druhé hledisko se týká samotných procesních otázek řízení před správními soudy. V této souvislosti je podstatné, že soudní řád správní byl od doby nabytí své účinnosti předmětem vícero novelizací (stěžejní z nich byla provedena zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a nabyla účinnosti k 1. 1. 2012). Zákonodárce se v rámci této novelizace zaměřil nejen na některé organizační aspekty fungování správního soudnictví, ale došlo i k poměrně výrazným změnám v případě některých klíčových procesních institutů (např. u odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánů) či dokonce v samotných koncepčních otázkách vybraných druhů řízení (řízení o ochraně před nezákonným zásahem, případně řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy). Přes určité prvotní nejasnosti některých sporných otázek vzešlých z uvedené novelizace se judikatura správních soudů začíná již ustalovat, nicméně kupříkladu v případě řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu zůstává řada otázek dosud nevyřešena. Právě soudní judikatura (především rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu) s ohledem na rozmanitost forem činnosti veřejné správy v praxi a podobu právní úpravy v mnoha ohledech naprosto zásadním způsobem ovlivnila využitelnost některých zákonem předpokládaných institutů. Bez přehánění lze hovořit o tom, že znalost účinné právní úpravy je v tomto ohledu stejně důležitá jako základní orientace v judikatuře.

Komu je Váš seminář určen a v čem může být pro účastníky přínosný?

Seminář je určen pro advokáty, podnikové právníky, státní zaměstnance, úředníky územních samosprávných celků a veškeré zájemce z řad právnické veřejnosti, kteří se v praxi setkávají s rozhodnutími vydávanými v oblasti veřejné správy, zajímají se o možnosti soudní ochrany poskytované správními soudy a případně pracují (či chtějí pracovat) se související soudní judikaturou. Seminář bude koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zájemce, kteří si chtějí prohloubit či osvěžit své znalosti a zkušenosti v této oblasti, tak pro ty, kteří se s detaily fungování správního soudnictví a související soudní judikaturou teprve hodlají seznámit. Účastníkům semináře by po jeho absolvování mělo být nejen známo, jakým způsobem nalézt relevantní judikaturu týkající se jimi řešené otázky, ale mělo by jim být také zřejmé, k jakému soudu, v jakých věcech a s jakými návrhy se lze obracet, pokud jde o soudní ochranu před působením orgánů veřejné správy, jak bude s takovým návrhem soud nakládat a jaký bude mít pro právní postavení účastníka rozhodnutí správního soudu význam.

C. H. Beck