Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s vedoucím autorem komentáře k notářskému řádu

19.3.2018  |  Rozhovor s autorem

Nové, již páté vydání komentáře k notářskému řádu poskytuje odborné veřejnosti nejaktuálnější informace o právní úpravě výkonu notářské profese. Přečtěte si rozhovor s vedoucím autorského kolektivu JUDr. Petrem Bílkem, ve kterém se mimo jiné dozvíte, proč se oproti čtvrtému vydání komentář již nevěnuje procesním předpisům upravujícím řízení o dědictví.

Jste vedoucím autorského kolektivu již 5. vydání komentáře k notářskému řádu. Je Váš komentář něčím odlišný od ostatních publikací tohoto druhu?

Samotnému se mi to těžko posuzuje, ale určitá odlišnost by mohla být spatřována v delším reakčním čase na legislativní změny.  Ve všech vydáních jsme se vždy snažili, aby odborný výklad reagoval na problémy praktické aplikace novelizovaného zákona až s určitým odstupem. I nyní komentář vychází po více než čtyřech letech od zásadní novely notářského řádu zákonem č. 303/2013 Sb. Postup, kdy vydání komentáře se téměř časově kryje s účinností zákona, nepovažujeme za šťastný. Názory autorů se pak do značné míry opírají o jejich subjektivní posouzení daného problému a toho jsme se chtěli vyvarovat.

Do jaké míry se toto vydání liší od 4. vydání komentáře?

Liší se dost podstatně. Předchozí vydání vyšlo v roce 2010, a od té doby byl notářský řád novelizován celkem sedmkrát a novela zákonem č. 303/2013 Sb. (v souvislosti s novými kodexy občanského práva) byla svým rozsahem poměrně značná, a to i z věcného hlediska. Publikace dále kromě samotného komentáře aktuálního znění zákona obsahuje i novelizovaná znění souvisejících podzákonných předpisů a všech vnitřních předpisů Notářské komory České republiky, všechny nové vnitřní předpisy vydané v souvislosti se změnami občanského práva a též přehled judikatury ve vztahu k notářské praxi. Podstatnou změnou je rovněž vypuštění části publikace, která se věnovala procesním předpisům upravujícím řízení o dědictví.

Proč k tomu došlo a promítla se tato změna též ve složení autorského kolektivu?

Došlo k tomu z toho důvodu, že notářská praxe již bezodkladně vyžadovala nový komentář notářského řádu, avšak zpracování komentáře procesních dědických předpisů v potřebném čase nebylo v kapacitních možnostech jejich autora pana doktora Romana Fialy. Proto se autorský kolektiv zúžil o toho autora a též pan doktor Karel Wawerka rezignoval na své členství v tomto 5. vydání. Naopak kolektiv doplnili dlouholetý praktik v oboru pan JUDr. Zdeněk Ryšánek a mladí kolegové znalí problematiky elektronizace pronikající též i do notářského práva, a to Mgr. Pavel Bernard, Mgr. Jan Dytrych a Mgr., Miroslav Zapletal.   

Máte nějaký vzkaz pro odbornou veřejnost? 

Kromě informací o praktické aplikaci „notářského práva“ se tato publikace vždy snažila poskytovat též informace o jeho teoretických základech, a to zejména ve výkladu základních ustanovení zákona. Byli bychom rádi, kdyby i tento aspekt vzbudil čtenářský zájem, protože jde o téma v odborné literatuře značně opomíjené. Bez znalosti „filosoficko právního“ základu, však nelze postavení notářské profese v našem právním řádu náležitě a v úplnosti pochopit. Nechci napovídat, ale bylo by skvělé, kdyby tato publikace našla uplatnění i v rámci výuky práva na fakultách.

C. H. Beck // Jiří Bílek