Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s autorem komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti

12.5.2016  |  Rozhovor s autorem

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, je uznávaným právním odborníkem v oblasti práva ICT a zakládajícím partnerem kanceláře ROWAN LEGAL. V roce 2012 získal titul Právník roku. Zaměřuje se na právo informačních technologií, ochranu dat, smluvní vztahy a řešení sporů v IT. Je uznávaným rozhodcem na domácí a mezinárodní úrovni. Přednáší obchodní právo na NEWTON College, je externím členem katedry obchodního práva na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni a pravidelně přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a Vysoké škole báňské – Technické Univerzitě Ostrava. Je členem řady mezinárodních odborných a vědeckých společností a pravidelně vystupuje na zahraničních konferencích. Jeho KOMENTÁŘ K ZÁKONU O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI vypadává Nakladatelství C. H. Beck právě nyní.

<< 3 minuty čtení >>

Proč právě komentář k zákonu o některých službách informační společnosti?

K přípravě tohoto komentáře mě přiměly opakujících se dotazy přátel, spolupracovníků, akademiků i klientů, jak to s tou úpravou služeb informační společnosti a obchodních sdělení vlastně ve skutečnosti je. Pokud si totiž bez znalosti aktuální judikatury a literatury přečtete znění zákona, který je velmi stručný a dokonce v řadě míst rozporný s evropskou směrnicí, kterou měl transponovat, příliš moudří z toho nebudete.  

V čem se váš komentář odlišuje od jiných publikací na toto téma?

Mezi právníky se často posměšně říká, že komentáře končí tam, kde začínají skutečné právní problémy. Mnohdy je totiž autor natolik zabrán do posuzování a poměřování právních pravidel a principů, že zcela zapomene na to, o co ve skutečném světě opravdu šlo. Pro odbornou veřejnost a praktikující právníky, kteří potřebují zodpovědět konkrétní otázky, je pak takový text spíše matoucí.

V komentáři se proto snažím dávat na konkrétní otázky stran dopadu a významu zákona o některých službách informační společnosti jednoznačné odpovědi, a to v kontextu problémů vyskytujících se v praxi. Také z tohoto důvodu jsou v komentáři často konkrétní příklady, které popisují aplikaci práva na nejčastější problémy, se kterými se v praxi můžete setkat. To však samozřejmě neznamená, že by se komentář vyhýbal podrobné právní analýze jednotlivých ustanovení zákona. Komentář tak může sloužit jak akademikům, advokátům a soudcům, tak zájemcům z řad široké odborné veřejnosti.

Komentář se v některých pasážích pouští do řešení sporných otázek a polemizuje s názory části odborné veřejnosti, je tomu tak?

Ano, je třeba si uvědomit, že zákon o některých službách informační společnosti teprve nedávno oslavil deset let od nabytí účinnosti a reaguje na technický rozvoj, který v masivnějším měřítku nastal teprve na konci devadesátých let. V porovnání s normami občanského práva, které často poměrně konstantním způsobem upravují instituty staré několik tisíc let, se tedy jedná o mladé právní odvětví s dynamicky se rozvíjejícími názory. Nevyjasněných otázek je tedy celá řada.

S tím souvisí i zmiňovaná polemika s názory části odborné veřejnosti, kdy se z důvodu neujasněnosti odpovědí na základní otázky nelze prakticky vyhnout rozporu s částí toho, co již bylo napsáno, pokud chce autor nabídnout skutečné řešení praktických problémů a nikoli pouze opisovat zákon vzletnějšími slovy či odkazovat na názory jiných.

Jaké další publikace plánujete v této oblasti vydat?

Publikovaný komentář popisuje stav práva, který zde je s dílčími změnami prakticky od nabytí účinnosti zákona o některých službách informační společnosti a který zde ještě minimálně několik let bude. V současnosti se nicméně na půdě Evropské komise pomalu připravuje nová právní úprava z oblasti e-commerce, která by měla být konkrétnější než původní směrnice o elektronickém obchodu a objasňovat tak některé dosud sporné otázky. Pokud tato aktivita bude mít skutečný dopad do české právní úpravy, bude logickým krokem vydání aktualizovaného komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti.

Co byste vzkázal čtenářům vašeho komentáře?

Oblast služeb elektronických komunikací a obchodních sdělení není tak komplikovaná a neuchopitelná, jak může na první pohled působit. Naopak věřím, že s pomocí komentáře dokáží nalézt odpovědi na otázky, se kterými se v průběhu své praxe setkávají, což přispěje i k urovnání případných neshod mezi stranami s protichůdnými zájmy již v zárodku. V dynamické oblasti služeb informační společnosti a obchodních sdělení totiž více než kde jinde platí, že namísto hledání odpovědí ve zdlouhavých a finančně náročných sporech, je mnohem příjemnější a levnější hledat odpovědi s druhou stranou ve víně.  

C. H. Beck