Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor se spoluautorem knihy Dopravní právo

25.7.2016  |  Rozhovor s autorem

JUDr. Bc. Pavel Vetešník se řadí mezi přední odborníky na problematiku správního trestání a je autorem a spoluautorem řady komentářů k veřejnoprávním předpisům. Jakožto spoluautor přispěl svými mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi ke vzniku publikace DOPRAVNÍ PRÁVO, zaměřené na oblast dopravy, a to zejména z hlediska správního trestání. Dílo vyšlo v našem nakladatelství v dubnu tohoto roku a právem se velmi rychle zařadilo mezi naše nejúspěšnější knihy. 

<< 2 minuty čtení >>

Co Vaše kniha přináší české právní praxi nového? 

Publikace přináší ucelený pohled na problematiku správního trestání v oblasti dopravy, konkrétně vymezení jednotlivých skutkových podstat správních deliktů obsažených v zákoně o pozemních komunikacích, v zákoně o silničním provozu, v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v zákoně o silniční dopravě, v zákoně o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Protože oblast dopravy zasahuje do řady právních odvětví, obsahuje publikace i vymezení trestných činů v dopravě a vymezení některých právních vztahů souvisejících s vozidlem a jeho provozováním. Publikace tak představuje komplexní zdroj informací o vybraném tématu, a proto může být přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a napomůže všem, kdo posuzovanou problematiku aplikují, i těm, vůči nimž je aplikována. 

Čím je pro Vás téma dopravního práva zajímavé? 

Dopravní právo je součástí života všech, kteří přicházejí s dopravou v jakékoliv její podobě do styku, ať už jako odborníci na určitá právní odvětví, jako účastníci silničního provozu, či jako vlastníci vozidel, pozemních komunikací, přilehlých nemovitostí apod. Ačkoliv se to nezdá, dopravní právo je oblast zahrnující velké množství právních vztahů, jejichž správné pochopení je důležité pro téměř každého z nás, ať už z pohledu profesního, či praktického.  

Jak se Vám na knize pracovalo?  

Zpracovávaná problematika byla nejen svým obsahem, ale i v důsledku velkého množství shromážděných pramenů velmi rozsáhlá. Práce na publikaci proto byla obecně velmi náročná. Další znesnadnění práce přinášely novelizace příslušných právních předpisů, neboť oblast dopravy je z hlediska vývoje legislativy velmi živým tématem a podléhá častým změnám právních předpisů ji upravujících. Takže v průběhu zpracování publikace se nám některé, a to i stěžejní právní předpisy měnily doslova pod rukama. Na druhou stranu vybrané téma je autorům publikace profesně blízké, takže je třeba přiznat, že tato nestálost legislativní úpravy představuje určitou formu rozvoje pro každého z nás.

C. H. Beck