Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s autory 2. vydání komentáře k autorskému zákonu

9.9.2019  |  Rozhovor s autorem

Nakladatelství C. H. Beck vám přináší rozhovor s autory nového vydání komentáře k autorskému zákonu, s prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., profesorem občanského práva a vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP, a JUDr. Pavlem Tůmou, Ph.D., LL.M., soudcem Vrchního soudu v Praze a též pedagogem na katedře soukromého práva a civilního procesu na PF UP.

Po více jak deseti letech vychází druhé, aktualizované vydání komentáře k autorskému zákonu. Co vaše kniha přináší české právní praxi nového a jaké zásadní změny byly od té doby přijaty?

Nejpodstatnější změnu představovala rekodifikace soukromého práva v roce 2012 a v následujících letech. Nové vydání komentáře proto přináší zapracování materie do současné podoby českého soukromého práva. V podstatě se dílem jedná i o komentář k občanskému zákoníku, zejména pokud jde o licenční smlouvu. 

Součástí komentáře je též aktualizovaná judikatura, včetně evropské unijní. Jaký vliv mají tato rozhodnutí na právní praxi v oblasti autorského práva? 

Význam judikatury zdůraznil nový občanský zákoník z hlediska předvídatelnosti rozhodování. To se týká i judikatury Soudního dvora EU, který provádí výklad směrnic práva EU. V podstatě tím soud říká, zda členský stát správně vyložil a aplikoval některou směrnici. V naší oblasti je těchto směrnic hned několik. Judikatura tohoto unijního soudu je totiž rozsáhlá, a i proto si praxe vyžádala další vydání komentáře.

Jsou plánované v blízké budoucnosti další změny autorského zákona? Jaký bude nejbližší vývoj autorského práva?

V budoucnu jsou plánovány změny autorského zákona, kterými mají být provedeny hned dvě letošní evropské směrnice. Sice je na to ještě čas, nicméně zrovna u nově zaváděných práv vydavatelů se jedná o politicky kontroverzní otázku, proto si ještě počkáme, jak se s ní vypořádá český zákonodárce.

Odpovídá podle vašeho názoru současná podoba autorského zákona potřebám právní praxe?

V zásadě můžeme říci, že ano. Jedná se o zákonný okruh absolutních práv, jejichž rozsah v podstatě vyhovuje hospodářské nebo kulturní potřebě a zájmu. Podobně to můžeme říci o okruhu zákonných licencí. Ani v EU se nechystá v tomto směru nic převratného.

Neustálý rozvoj a změny v oblasti technologií se nevyhýbají ani oblasti autorského práva. Jakými instituty a prostředky se přizpůsobuje autorský zákon technologickému vývoji a jak chrání nositele práv?

Evropská unie a potažmo český stát tak činí zejména rozšiřováním okruhu bezplatných zákonných licencí. Znamená to, že veřejnost může v určitých případech, jejichž počet se stále rozšiřuje, užívat chráněná díla nebo jiné předměty, a to i proti vůli majitelů práv či bez jejich vědomí. Rozumně se tak tato práva omezují ve prospěch jiných hodnot. Řada z nich plyne právě z reality technického vývoje.

Na straně majitelů práv se zase prohlubuje právo na sdělování veřejnosti. To se však děje spíše judikaturně a někdy i rozporně.

Která ustanovení autorského zákona podle vašeho názoru vyvolávají v aplikační praxi největší problémy?

Podle všeho se jedná o relativně nová ustanovení o právu na sdělování díla veřejnosti v sítích elektronických komunikací. Liší se pohledy na tzv. novou veřejnost, na různé odkazy apod.

Jak se vám na knize pracovalo? Která část tvůrčího procesu na komentáři pro vás byla nejkrásnější, a kterou naopak hodnotíte jako nejtěžší?

Musím říci, že příprava knihy byla složitá. Důvodem bylo to, že od prvního vydání uplynula řada let. V mezidobí došlo k rekodifikaci soukromého práva. U vědecké literatury bývá těžko hovořit o kráse. Každý autor má ale radost, když se dílo nakonec zdaří. To ovšem musí posoudit čtenáři. Obtížné části se týkaly zejména sledování vazeb na nový občanský zákoník.

Jaké další publikace plánujete v této oblasti vydat?

Určitě třetí vydání komentáře k autorskému zákonu. Rádi bychom jej vydali do pěti let.

Co byste vzkázali čtenářům vašeho komentáře?

Ať se nenechají odradit rozsahem komentáře. Mnohdy stačí vyhledat jen příslušnou část včetně odkazů na judikaturu. Každého čtenáře také nemusí zajímat všechno, někdo se zajímá o software, jiný více o film nebo architekturu. Každý si zde najde svoje.

C. H. Beck // Ivo Telec & Pavel Tůma