Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor s lektorem semináře: Autorské právo

18.10.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., nositelka ocenění Právník roku za rok 2014 v oboru duševního vlastnictví, je soudkyní Městského soudu v Praze, kde jako samosoudkyně v prvním stupni dosuzuje autorskoprávní spory napadlé do 30. června 2015. Od 1. ledna 2015 působí jako členka specializovaného odvolacího senátu, který se věnuje sporům ve věcech ochrany osobnosti. Před nástupem do justice byla osmnáct let v advokacii, kde se také zaměřovala na autorské právo. Na úterý 8. listopadu 2016 si pro Nakladatelství C. H. Beck připravila přednášku na téma AUTORSKÉ PRÁVO – OHLÉDNUTÍ, SOUČASNOST, VIZE.

<< 2 minuty čtení >>

Jaké problémy vnímáte jako aktuální v oboru autorského práva?

Pro autorské právo hraje významnou roli fenomén internetu. Významně se zde projevuje problém anonymity a prostředí nezodpovědnosti. Konzervativnost práva a modernost technologií s sebou nesou silný prvek právní nejistoty.

Problémy oboru ale nelze pojmenovávat – a ani řešit – obecně. Je třeba rozlišovat individuální a kolektivní správu práv a pak také porušení absolutních práv (užití bez smlouvy) a porušení relativních práv (ze smlouvy). V individuální správě jsou problémy konzervativnější. Nové způsoby komunikace posilují úlohu kolektivní správy, která je někdy mylně vnímána jen jako „sluha“ nositelů práv. Opak je pravdou. Má-li autorské právo žít, a to smysluplně, tj. má-li být i prosaditelné, je třeba na kolektivní správu nahlížet jako na most propojující svět nositelů práv a uživatelů. To na jedné straně vyžaduje vůli respektovat autorské právo a na druhé straně potřebu vyvarovat se zneužití monopolního postavení. V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávána novela autorského zákona, která se většinově týká právě kolektivní správy, a bude důležité, jaká výsledná podoba z parlamentu vzejde.

Nacházíte v oblasti autorského práva nějaké další problémy?

Například princip teritoriality v globálním uživatelském prostředí. Jsme svědky vlastně největšího sjednocování právních úprav států (teritorií) kvůli evropskému právu a judikatuře SD EU, logicky si to vynucuje jednotný trh. Obojí je svým způsobem významným prvkem překlenování principu teritoriality, a to přestože aplikace evropského práva není zdaleka vždy jednoznačná, a ani rozhodnutí SD EU někdy nepřinášejí snazší orientaci.

A chránění majetkových zájmů nositelů práv?

Vedle otázky prosaditelnosti absolutních práv je tu velké téma náhradních odměn.

A téma pro vzdálenější budoucnost?

Myslím, že nás čeká diskuse o převoditelnosti majetkových autorských práv, buď obecně, anebo jen u některých děl, popřípadě alespoň v období po smrti autora. Je to ale velmi citlivá a složitá otázka, která vlastně může také souviset s prosaditelností práv. Souvisí to i s rozlišováním situací porušení práv ze smluv a práv absolutních. Dále by se také diskuse mohla vést směrem k registraci děl.

Obecně lze možná říci, že chce-li autorské právo přežít, mělo by aktivovat svůj pud sebezáchovy. Nemusí být „slečnou“, co se líbí všem, kterou všichni milují, ale bylo by fajn, pokud by alespoň většina pro něj měla pochopení, neřku-li mu rozuměla.

C. H. Beck