Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Zdravotnictví a právo

31.3.2017  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Jaroslav Svejkovský je vedoucím autorského kolektivu nové knihy Zdravotnictví a právo, která právě vychází v Nakladatelství C. H. Beck.  V letech 2006–2014 byl členem Legislativní rady vlády a v letech 2009–2011 členem rekodifikační komise při přípravě nového občanského zákoníku. Pravidelně přednáší na téma odčinění nemajetkové újmy. Problematice zdravotnictví se kromě své běžné praxe věnoval a stále věnuje i jako poradce poskytovatelů zdravotních služeb, zřizovatelů zdravotnických zařízení apod. Pro AKADEMII C. H. Beck si připravil přednášku na téma ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO, která se koná 26. dubna 2017.


Co je obsahem Vaší přednášky?

Obsahem mé přednášky je zejména vztah poskytovatele a pacienta, z toho vyplývající nároky, porovnání práv jednoho a povinností druhého, a naopak. Velká pozornost bude věnována postupům lege artis a z toho vyplývajícím závěrům. Dále se budeme věnovat i odpovědnosti poskytovatele a v podstatě i rovnému postavení obou.

Jak dlouho se zabýváte problematikou odčinění nemajetkové újmy, resp. i samotného zdravotnictví?

Odčinění nemajetkové újmy, které bylo dříve upraveno jako náhrada škody na zdraví, se věnuji v podstatě celou svou profesní praxi, tedy od začátku devadesátých let. Zastupuji buď poskytovatele, anebo pacienty při uplatňování nároků na náhradu škody, nyní podle nové úpravy na odčinění nemajetkové újmy.

Samotným zdravotnictvím v právním prostředí se zabývám intenzivně od roku 2002, byl jsem poradcem několika krajů jako zřizovatelů nemocnic, při výběru právní formy apod. Poskytoval jsem právní služby i pro ministerstvo zdravotnictví a jsem členem rozkladové komise ministra zdravotnictví, takže se této problematice věnuji i z tohoto pohledu.

Jak byste charakterizoval novou úpravu v občanském zákoníku?

Nová úprava v občanském zákoníku koresponduje a navazuje na úpravu provedenou v zákoně o zdravotních službách. Kromě úpravy oprávnění poskytování zdravotních služeb, vymezení pojmu zdravotní služba a zdravotní péče, jak je upraveno v zákoně o zdravotních službách, jsou spojovacími můstky zejména úprava práv a povinností pacienta, resp. povinností a práv poskytovatele. Na to velmi dobře navazuje v občanském zákoníku úprava odpovědnosti a s tím související i povinnost odčinit nemajetkovou újmu v rovině bolestného či ztížení společenského uplatnění.

K tomu, aby vztahy mezi subjekty zúčastněnými na poskytování zdravotních služeb byly transparentní, přispěla nepochybně i úprava smlouvy o péči o zdraví provedená v občanském zákoníku. Je to úprava, která při poskytnutí zdravotních služeb srovnává všechny subjekty do pozice rovných, tak jak je v občanskoprávních vztazích obvyklé.

Jsou zde docela dobře vymezeny role a pozice jednotlivých účastníků, včetně pacienta, poskytovatele i zdravotní pojišťovny.

Nová úprava také docela dobře rozvíjí otázku pojištění z odpovědnosti za způsobení újmy.

A můžete uvést některé zvláštnosti pořádaného semináře?

Seminář bude zaměřen nejen na právníky, ale i na samotné poskytovatele, aby si uvědomili zejména svoji pozici ve vztazích a to, že právní vztahy mezi účastníky jsou vztahy mezi rovnými.

C. H. Beck // Jaroslav Svejkovský