Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Správní řízení v právní úpravě, judikatuře a praxi

7.1.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., právník České národní banky a člen komise pro správní právo Legislativní rady vlády je specialistou na problematiku správního řízení, resp. správního práva jako takového. Vzhledem k tomu, že v minulosti působil na Ministerstvu vnitra, které správní řád zpracovalo, patří mezi vůbec první specialisty, kteří současný správní řád začali přednášet. Na semináři se například dozvíte, nakolik se správní řád za poslední roky změnil, co je při jeho aplikaci nového a kde je možné se seznámit s touto problematikou podrobněji.

<< 3 minuty čtení >>

Ve své přednáškové činnosti se často věnujete problematice správního řízení. Proč právě správní řád, resp. správní řízení jako takové?

Správním řízením se profesně zabývám posledních cca 10 let, nejprve na Ministerstvu vnitra, kde jsem správní řád po jeho přijetí v roce 2004 připravoval na zavedení do praxe a školil na něj všechny typy úřadů, a následně v České národní bance, kde jsem řadu let vedl útvar, který měl na starosti vedení řízení o opravných prostředcích. Velký význam správního řádu spatřuji zejména v tom, že je klíčovým předpisem pro velké množství agend vedených správními orgány, nejen pro všechny typy správních řízení s výjimkou řízení daňového, ale také pro provádění dalších úkonů ve veřejné správě, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy, vyřizování stížností apod.

Správní řád je účinný již deset let. Změnil se za ty roky hodně?

Správní řád si jako jeden z mála takto důležitých zákonů zatím dokázal udržet velkou míru stability a až na několik menších věcí se příliš neměnil. Samozřejmě musí reagovat na terminologické změny v důsledku přijetí nových zákonů – v posledních letech třeba nového občanského zákoníku, nicméně tyto změny nejsou nijak zásadní. V podstatě nejvýznamnější změnou byla úprava ustanovení týkajících se doručování prostřednictvím datových schránek, nicméně jejich zavedení se týkalo nejen správního řádu, ale také dalších procesních předpisů. V tomto minimu změn lze spatřovat velkou výhodu správního řádu, protože osoby, které jej používají, ať jako úřední osoby či jako účastníci řízení, se tak nemusí seznamovat se stále novou a novou úpravou, a může se proto při práci správních orgánů snáze ustálit rozhodovací praxe, která přispívá k právní jistotě.

Pokud se text správního řádu téměř nezmění, můžete ve svých přednáškách a seminářích uvádět nějaké zajímavé novinky?

I když se text správního řádu jako takový téměř nemění, neznamená to, že by nemohlo docházet k určitým změnám a zpřesněním v interpretaci konkrétních ustanovení v důsledku judikatury správních soudů či Ústavního soudu. Díky judikátům je možné vyložit některá sporná ustanovení, ke kterým jsem v minulosti mohl uvádět pouze svůj vlastní názor, nyní jej mohu opírat rovněž o soudní rozhodnutí. Snažím se proto při svém výkladu neomezovat na prostý text zákona, ale poukázat na praktické příklady z praxe, resp. na to, jak se s těmito případy vypořádala soudní rozhodnutí. Mou výhodou je tak skutečnost, že nepatřím mezi učitele odtržené od reality skutečné praxe, ale sám správní řízení aktivně vedu a někdy též bojuji se soudy o správný výklad některých ustanovení. Mohu tak skloubit svůj pohled teoretický i praktický.

Je o Vás známo, že jste spoluautorem téměř dvou desítek publikací z oblasti správního práva. Čemu se ve svých publikacích věnujete nejvíce a na co se v příštích měsících můžeme těšit?

Asi nejvíce se věnuji právě problematice správního řízení, resp. některým jeho typům jako je řízení o správních deliktech. V tomto směru připravuji pro Nakladatelství C. H. Beck komentář nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tedy nového zákona upravujícího jak dosavadní přestupky, tak jiné správní delikty. Vedle toho nyní dokončuji další vydání komentáře ke správnímu řádu, aby bylo možné zohlednit nejnovější judikaturu a nové praktické problémy, se kterými se správní orgány potýkají. Těm, kteří nechtějí čekat na vydání nového komentáře, mohu doporučit alespoň seminář pořádaný Nakladatelstvím C. H. Beck, kde budu moci na tyto nové věci upozornit osobně.

C. H. Beck