Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Věcná práva k věci cizí

23.9.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Jako specialistka na občanské právo a civilní proces pravidelně publikuje a účastní se tuzemských a zahraničních konferencí. Na semináři konaném ve čtvrtek 13. října 2016 se zaměří na VĚCNÁ PRÁVA K VĚCI CIZÍ; podrobně zde seznámí posluchače se změnami v právní úpravě a pojetí staveb a nemovitých věcí, jakož i vybraných právních vztahů k nim po účinnosti nového občanského zákoníku.

<< 1 minuta čtení >>

Náplní semináře jsou právní vztahy k nemovitým věcem a stavbám. Proč zrovna toto téma?

Nový občanský zákoník poměrně podstatně změnil pojetí nemovitých věcí a staveb. Nejde zde jen o změnu ve vymezení nemovitých věcí, ale zejména o důsledky spojené se znovuzavedením tzv. superficiální zásady, tedy zásady, že stavba je součástí pozemku. Klade se tak spousta otázek souvisejících s přechodnými ustanoveními, ale i právním režimem staveb na cizích pozemcích postavených po 1. 1. 2014.

Je problematika praktická? Čím můžete přispět posluchačům k jejímu objasnění?

Problematiku považuji za velmi praktickou s ohledem (nejen) na shora uvedené souvislosti. Zabývám se jí jak v teorii, tak jako asistentka soudce Nejvyššího soudu v praxi. Vzhledem k absolvování zahraničních stáží a praxí pak mohu pomoci objasnit instituty inspirované zahraničními právními úpravami (např. právo stavby).

Komu je seminář určen a co považujete za jeho přínos?

Seminář je určen zejména osobám, které se problematikou nemovitých věcí a staveb zabývají, tedy zejména advokátům a jejich koncipientům, soudcům a jejich asistentům, zaměstnancům veřejné správy, jakož i zástupcům realitního trhu. Seminář by měl jako svůj přínos poskytnout od základů přehled v nové právní úpravě a jejím fungování, jakož i analýzu již dostupné judikatury soudů.

C. H. Beck