Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Veřejné zakázky podle nového zákona

9.8.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Andrea Schelleová, LL.M., MBA, Ph.D., je právničkou s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek; touto problematikou se zabývá více než sedm let. V rámci působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prošla celou řadou funkcí včetně řízení druhé instance a předsednictví v rozkladových komisích pro veřejné zakázky, jakož i zastupování na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Ve středu 7. září 2016 povede seminář na téma VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE NOVÉHO ZÁKONA a při této příležitosti poskytla našemu nakladatelství zajímavý rozhovor.

<< 3 minuty čtení >>

Problematikou veřejných zakázek se zabýváte již řadu let. Jak jste se k tomuto oboru dostala?

S problematikou veřejných zakázek jsem se poprvé blíže setkala v roce 2006, když jsem začala pracovat na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde jsem v rámci své práce měla možnost projít řadou funkcí, které mi umožnily seznámit se s touto problematikou z různých pohledů. V současné době se veřejnými zakázkami zabývám v rámci advokátní praxe, kde zastupuji jak zadavatele, tak dodavatele v rámci zadávacích procesů. Veřejné zakázky mne neminuly ani v rámci mých studií, kdy jsem se rozhodla jak studium LL.M., tak i MBA a Ph.D. zaměřit právě na tuto oblast. V současné době se kromě výkonu advokacie věnuji i lektorské činnosti, která mi dává velice přínosné poznatky z praxe zadavatelů a dodavatelů.  

Co je podle Vás největším problémem v rámci současné právní úpravy při zadávání veřejných zakázek?

Současná právní úprava zákona č. 137/2006 Sb. je zatížena četnými novelizacemi, které v podstatné míře vnesly do tohoto zákona chaos a nepřehlednost. Celá řada institutů není využívána nebo je využívána v omezené míře, a to zejména z důvodu nejasnosti a obav zadavatelů z potenciálního sankcionování. V praxi je nejčastěji vytýkána administrativní náročnost a nedostatečná flexibilita z hlediska možnosti nastavení vlastních pravidel zadávacího řízení. Právě to by měl nový zákon o zadávání veřejných zakázek odbourat. Současně není podle mého názoru dostatečně využíváno elektronické zadávání, které má celou řadu výhod a je celkově efektivnější než klasická „papírová“ forma zadávání. V tomto ohledu zaostává osvěta v rámci elektronických způsobů zadávání, což by mělo být také jedním z hlavních témat nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Dalším významným problémem je právní úprava zákona č. 139/2006 Sb., jehož právní koncepce koncesního řízení a samotných koncesí je značně nepřehledná a nejasná.  

Jak byste shrnula nejpodstatnější změny, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek přinese?

Mezi nejpodstatnější změny bude patřit „zjednodušení procesu zadávání“ z hlediska rozšíření možností v rámci nastavení vlastních pravidel zadávacího řízení. V rámci způsobu výběru a nastavení podmínek zadávacího řízení přinesou nové možnosti zadavatelům tzv. předběžné tržní konzultace. Nový zákon vyjme některé instituty, které se v praxi neosvědčily, jako blacklist a správní delikty dodavatelů. Dodavatelům usnadní účast v zadávacím řízení tzv. self-cleaning neboli obnovení jejich způsobilosti. Významnou změnou bude i rozšíření možností v rámci nastavení fixní ceny a hodnocení pouze kvalitativních kritérií. Současně bude možné přesunout fázi posouzení a hodnocení tak, aby došlo k odbourání administrativní náročnosti a zrychlení výběru nejvhodnější nabídky. Subdodavatelé (poddodavatelé) si budou moci vyžádat přímé platby od zadavatelů. Také dojde k rozšíření portfolia důvodů pro vyloučení účastníků ze zadávacího řízení a oproti tomu se objeví snaha o eliminaci formálních důvodů pro vylučování, jakož i rozšíření možností pro obhájení nabídek. Změny dozná i právní úprava ve vztahu k sektorovým zadavatelům v rámci vymezení relevantní činnosti a řady procesních pravidel.  

Komu je podle Vás seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět informace ohledně koncepce a základních změn, jež nový zákon o veřejných zakázkách přinese. Cílem semináře je dát posluchačům základní informace o tom, co mohou v rámci připravované právní úpravy očekávat, aby se tak mohli připravit na tuto zásadní legislativní změnu v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí.

C. H. Beck