Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Zakládání obchodních korporací, Unipersonální korporace

18.4.2016  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M., působí jako člen katedry soukromého práva Právnické fakulty ZČU v Plzni, oddělení korporačního a insolvenčního práva. Jako člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti se podílel na podobě nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Pro Nakladatelství C. H. Beck si připravil na čtvrtek 12. května 2016 přednášku na téma ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ, UNIPERSONÁLNÍ KORPORACE.

<< 1 minuta čtení >>

 

V jakém rozsahu se rekodifikace dotkla problematiky zakládání obchodních korporací a tzv. unipersonálních společností? 

Na předchozí korporátní úpravu jsme si z velké části již v mnohém zvykli a naučili jsme se s ní pracovat. Bylo by však chybou očekávat, že rekodifikace se korporátní oblasti nedotkla. Předchozí právní úprava se sice významně posunula směrem ke standardu okolních zemí, ale i tak jsou změny některých otázek zásadní. Změny jsou v systematice právní úpravy, ale zásadní jsou i změny věcné.  

V semináři se prolínají speciální právní předpisy s občanským zákoníkem. Je i občanský zákoník pro obchodní korporace podstatný? 

To souvisí s podstatnou změnou v systematice právní úpravy a hlavně pojetí občanského zákoníku jako hlavního právního přepisu pro oblast soukromého práva a jeho vazby na korporátní úpravu. Řada otázek, o nichž se řada manažerů a členů orgánů dnes domnívá, že v rámci korporací již upraveny nejsou, je upravena právě v občanském zákoníku. I těmto vazbám budeme na semináři věnovat pozornost, aby si posluchač odnesl představu, jaký z předpisů v jaké chvíli pro řešení problému použít.  

U obchodních korporací bylo vždy zásadní a současně problematickou otázkou obchodování korporace s jejími společníky. Došlo vlivem rekodifikace i v této oblasti k nějakým změnám? 

Úprava obchodování obchodní korporace s vlastními společníky či členy orgánů nepatřila nikdy z hlediska rozsahu k nejbohatším. O co stručnější však úprava byla, o to zásadnější byly její dopady. Nová právní úprava je od předchozí natolik odlišná, že po přečtení úpravy zprvu ani nemáte dojem, že je to úprava téže problematiky. Změna je naprosto zásadní hned v několika směrech. I této otázce bude na semináři věnována značná pozornost.

C. H. Beck