Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

4.1.2016  |  Rozhovor s autorem

Specializovaný komentář k bezdůvodnému obohacení podle nové právní úpravy vyšel v Nakladatelství C. H. Beck v říjnu 2015. Autorka Jana Bílková v rozhovoru přibližuje svoji publikaci, které se intenzivně věnovala víc než rok a která srozumitelnou formou přibližuje problematiku bezdůvodného obohacení s přihlédnutím k nové i původní právní úpravě.

<< 3 minuty čtení >>

Co Váš komentář k bezdůvodnému obohacení přináší?

Komentář vykládá novou občanskoprávní úpravu a odpovídá na mnohé otázky aplikace ustanovení o bezdůvodném obohacení v právní praxi. To vše s porovnáním k dosavadnímu občanskému zákoníku. Argumentaci komentáře jsem se snažila zvolit srozumitelnou i fyzickým a právnickým osobám domáhajícím se nároku na vydání bezdůvodného obohacení před občanskoprávním soudem bez právního zastoupení.

V komentáři jsou uvedeny příklady sporů o vydání bezdůvodného obohacení a předkládána (možná či vysoce pravděpodobná) řešení případů v souladu s novým nebo dosavadním právním stavem. Výklad zákona je tedy dáván do kontextu s praktickým hmotněprávním i procesním pohledem, a to se zřetelem na současný stav judikatury a literatury.

Čím je pro Vás téma bezdůvodného obohacení zajímavé?

V lednu roku 2014 vstoupil v účinnost (nový) občanský zákoník, který je obecným právním předpisem platným pro soukromé právo. Dopadá na občanskoprávní, rodinné, pracovní i obchodní poměry. Novou právní úpravou byly do právního řádu zakotveny podstatné změny v soukromoprávních vztazích, mj. i pro závazky z bezdůvodného obohacení.

Současný právní stav si zasluhoval výklad, neboť princip zákazu obohacovat se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu je obecně platným už od dob římského práva a má význam pro každého, kdo je bezdůvodně zkrácen o majetkovou hodnotu. Naproti tomu musí být v rámci rozhodování soudu o rozsahu peněžité náhrady předmětu bezdůvodného obohacení až na zákonem stanovené výjimky poskytována ochrana poctivým obohaceným. Institut bezdůvodného obohacení je spojen se škálou zajímavých právních otázek, které jsou rozhodné pro nároky osob na vydání neoprávněného majetkového prospěchu. Knihu jsem proto psala pro všechny, kterých se dotkne právní úprava bezdůvodného obohacení v praktickém životě.

Jak se Vám na knize pracovalo?

Komentář k bezdůvodnému obohacení mi byl nesmírným obohacením o velkou publikační zkušenost a mnoho dalších poznatků. Na knize jsem pracovala více než rok, za což se současně sluší velmi ocenit mou rodinu, která se mnou co do času vykazovala opravdu velkou trpělivost. Za podporu bych všem svým blízkým ráda upřímně poděkovala.

O otázky bezdůvodného obohacení jsem se hodně zajímala po celou dobu výkonu funkce asistentky soudce na Nejvyšším soudu od roku 2010 a na Ústavním soudu od roku 2013, kdy jsem postupně shromažďovala podstatnou judikaturu i mnoho svých poznámek k dosavadní a nové právní úpravě. V knize jsem potom to vše mohla využít.

C. H. Beck