Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Recenze publikace Vlastnictví bytů - kondominium

5.1.2018  |  Odborná recenze

Dvanácté a zároveň poslední číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017 se ve své pravidelné rubrice Z odborné literatury zaměřilo na celkem tři beckovské publikace. V dnešním příspěvku Vás seznámíme s recenzí titulu Pavla Petra VLASTNICTVÍ BYTŮ – KONDOMINIUM. Analýzy díla se zhostila JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová, doktorandka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Nově vydaná kniha Nakladatelství C. H. Beck Vlastnictví bytů – kondominium od Pavla Petra velmi podrobně analyzuje vlastnictví bytů nejen v českém právním prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. Je rozdělena do pěti základních kapitol, které se věnují bydlení, bytové politice a vývoji právní úpravy; koncepci vlastnictví bytů; kondominiu; superficiální zásadě a v poslední kapitole bytu jakožto objektu právních vztahů.

Autor se velmi pečlivě zabývá institutem vlastnictví bytů především v historickoprávním pozadí a vysvětluje důvody vedoucí k privatizaci bytového fondu v 90. letech minulého století v našem státě.

Mezi základními koncepcemi vlastnictví bytů autor vyjmenovává a popisuje monistickou, dualistickou, dualisticko-monistickou teorii a antivlastnickou teorii, přičemž předkládá svůj názor na současné zařazení bytového spoluvlastnictví do některé z těchto teorií. Předkládaná kniha není nic dlužna svému názvu: Vlastnictví bytů – kondominium, neboť autor detailně rozebírá pojem kondominium a upozorňuje čtenáře na jeho častý špatný výklad.

V důsledku přijetí nové soukromoprávní úpravy a obnovení superficiální zásady se autor zabývá i vztahem této zásady a bytového spoluvlastnictví a snaží se tuto zásadu osvětlit i při komparaci s jinými právními úpravami.

Autor se pak v poslední kapitole věnuje také dvoukolejnosti jednotek, která byla způsobena přijetím občanského zákoníku, do něhož byla problematika bytového spoluvlastnictví včleněna a který přinesl změnu koncepce jednotky, přičemž jednotky, které vznikly před tímto datem dle zrušeného zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, byly vedle toho zachovány.

Autorovy závěry jsou původní a jeho návrhy řešení originální. V knize převažuje metoda komparace, analýzy a syntézy.

Přínosem knihy je skutečnost, že autor popisuje vlastnictví bytů prizmatem nikoli jen právního pohledu, nýbrž si všímá i interdisciplinárních konotací a snaží se najít míru ingerence těchto jevů na výslednou podobu právní úpravy. Jako další přínos je potřeba vyzdvihnout rozbor problematiky osobního vlastnictví k bytu ve smyslu zák. č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, a dále perfektní vysvětlení privatizace bytového fondu. Knihu je proto určitě třeba doporučit všem čtenářům, kteří mají o problematiku vlastnictví bytů hlubší zájem, a to i z historickoprávního hlediska.

C. H. Beck // Pavla Sýkorová