Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Rozhovor: Zástavní právo & věcná břemena

24.2.2017  |  Otázky a odpovědi

JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Pravidelně publikuje a účastní se tuzemských a zahraničních konferencí v oboru občanského práva a civilního procesu. Řadí se mezi přední odborníky na oblast věcných práv. Pro Nakladatelství C. H. Beck připravila seminář na téma ZÁSTAVNÍ PRÁVO & VĚCNÁ BŘEMENA, který se koná 4. dubna 2017.

<< 2 minuty čtení >>

Náplní semináře jsou věcná břemena a zástavní právo. Proč zrovna tyto dvě oblasti?

Jedná se o věcná práva k věci cizí, která jsou v praxi poměrně hodně frekventována. Zástavní právo je jedním z nejefektivnějších a nejrozšířenějších prostředků zajištění závazku, věcná břemena nachází své široké využití v řadě životních situací, např. v oblasti sousedských vztahů, úpravy přístupů a uložení inženýrských sítí, až po tzv. veřejnoprávní omezení vlastnického práva. Jde o oblasti navýsost praktické, které byly rekodifikací občanského zákoníku postaveny do jiného světla; nová právní úprava poskytuje těm, kteří se v ní orientují, poměrně významnou příležitost podobu těchto institutů ovlivnit a využít i nových možností, které dříve zákon nenabízel.

Je tato problematika praktická? Čím můžete přispět posluchačům k jejímu objasnění?

Problematiku považuji za velmi praktickou s ohledem na shora uvedené souvislosti. Zabývám se jí jak v teorii, tak i – jako asistentka soudce Nejvyššího soudu – v praxi. Vzhledem k zahraničním stážím a praxím jsem seznámena s fungováním institutů, které byly zahraničními právními řády inspirovány, z oblasti věcných břemen jde např. o nově upravené typy služebností, v oblasti zástavního práva např. záměnu a uvolnění zástavního práva.

Komu je seminář určen a co považujete za jeho přínos?

Seminář je určen zejména těm, kteří se problematikou věcných břemen a zástavního práva zabývají, tedy zejména advokátům a jejich koncipientům, soudcům a jejich asistentům, zaměstnancům veřejné správy, dále i zástupcům realitního trhu. Přínosem semináře by mělo být poskytnout od základů přehled o podstatě, fungování a právní úpravě obou institutů, doporučení pro smluvní praxi, jakož i analýzu použitelné judikatury Nejvyššího soudu.

C. H. Beck