V Bulletinu advokacie č. 10/2023 vyšla recenze publikace Banking & Finance. Všeobecná praxe, kterou vydalo naše nakladatelství v roce 2023. Autorem recenze je JUDr. Robert Němec, LL.M., advokát a předseda České advokátní komory. Nyní si můžete ji můžete přečíst i na našem blogu.

Vážení čtenáři, je mi velkou ctí, že jsem byl požádán o recenzi výše uvedené odborné publikace, která vyšla v Nakladatelství C. H. Beck v roce 2023. Již samotný autorský kolektiv, který je podstatně širší, než se vejde do tiráže, je příslibem skutečně kvalitní a vysoce prakticky zaměřené odborné publikace. Autorský tým se skládá z právníků z renomovaných advokátních kanceláří, které jsou dlouhodobě špičkou v oboru bankovního práva a financování. Všichni spoluautoři jsou zkušení praktici se vzděláním na domácích i zahraničních univerzitách, a to nejen v oboru právo, ale také často v oborech ekonomických, což je vynikajícím předpokladem pro výkon právní praxe v oblasti bankovnictví a financování. V první řadě bych rád z vlastní zkušenosti uvedl, že podobná monografie na trhu české právnické literatury dosud výrazně chyběla. To je ostatně zjevné i ze seznamu použité literatury uvedené na konci publikace. Osobně se oblasti bankovnictví a financí ve své advokátní praxi věnuji více než 20 let a často jsem se potýkal s nedostatkem českých zdrojů a byl nucen převážně vycházet z vlastních praktických zkušeností a zahraniční literatury.

Oblast právní praxe nazývaná jako banking& finance je jednou z nejprestižnějších oblastí právní praxe, která je bezprostředně spojená s rozvojem ekonomiky na straně jedné a s mezinárodním právem na straně druhé. Je pozoruhodné, že pokud jde o úpravu dluhového financování v oblasti soukromého práva, pak tato právní úprava je celkem stručná. Pokud odhlédneme od právní úpravy regulatorního charakteru, včetně ochrany spotřebitele či slabší strany, právní úpravy zajištění a limitů vyplývajících z práva insolvenčního, je úprava úvěrového financování obsažená v občanském zákoníku velmi stručná a poskytuje tak především velkou smluvní volnost smluvním stranám. Smluvní dokumentace v oblasti dluhového financování je přitom v praxi velice komplexní a do značné míry standardizovaná. Dokumentace dluhového financování se převážně řídí smluvními standardy zavedenými mezinárodními a národními bankovními asociacemi. V současné globální ekonomice je komplexní přístup k financování zajišťován především prostřednictvím významných světových finančních center, která se vyvíjela po celá staletí, mezi která patří New York a Londýn, stejně jako nově se rozvíjející centra jako je Frankfurt nebo Tokio. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, finanční svět je velmi propojený, a je proto nezbytné, aby finanční transakce v jednotlivých jurisdikcích, které mohou být refinancovány prostřednictvím mezinárodních kapitálových trhů, vycházely ze srovnatelných transakčních standardů.

Právní praxe v oblasti bankovnictví a financování se standardně potýká, ostatně stejně jako jiné oblasti práva s mezinárodním dosahem, jako jsou třeba fúze a akvizice, s nelehkým úkolem, jak mezinárodní transakční standardy uplatnit v českém právním prostředí. V oblasti bankovního práva pak účastníci s velkým napětím očekávají rozhodnutí českých soudů, zejména v oblasti insolvenčního práva, zda některé právní konstrukty, zejména směřující ke zřízení společného zajištění úvěrových závazků v soudní praxi obstojí. O tom koneckonců svědčí i rozbor judikatury v Kapitole 5. k otázce akcesorické povahy zajištění. Sami autoři naznačují, že celá řada otázek není dosud v české judikatuře jednoznačně řešena.

Autoři velice přehledně rozdělili publikaci do jednotlivých kapitol, které se věnují právní praxi dluhového financování, účastníkům úvěrový vztahů, úvěrové dokumentaci, mezivěřitelským dohodám, zajištění, další související právní dokumentaci a v neposlední řadě insolvenci a restrukturalizaci, která, jak je bohužel všeobecně známo, s dluhovým financováním často bezprostředně souvisí.

V kapitole o dluhovém financování autoři přehledně popisují tradiční druhy dluhového financování, počínaje úvěry a jejich základním rozdělením, přes dluhopisy a konče inovativními druhy dluhového financování jako jsou dluhové fondy, crowdfunding, crowdlending a sekuritizace.

V dalších kapitolách knihy se autoři více podrobně a převážně z praktického pohledu, věnují úvěrovému financování. V kapitole o úvěrovém financování se podrobněji věnují základnímu rozdělení úvěrů na bilaterální a syndikované, na to navazující účastníky úvěrových vztahů, což v tomto kontextu neznamená jen obvykle známého věřitele a dlužníka, neboli úvěrujícího a úvěrovaného, ale také celou řadu dalších podezřelých, jako je aranžér, agent, agent pro zajištění, ručitelé, spoludlužníci, poskytovatelé zajištění a další. Autoři podrobněji rozebírají strukturu úvěrové dokumentace, kterou tvoří různé typy dokumentů od samotné úvěrové smlouvy až po mezivěřitelské dohody.

Samostatnou kapitolu pak autoři věnují úvěrové smlouvě, přičemž v zásadě vychází ze standardního členění úvěrové smlouvy, počínaje definicemi a výkladovými pravidly, přes techniku čerpání, splácení, administraci úvěru, standardní prohlášení a závazky, případy porušení, až po závěrečná ustanovení, včetně volby práva a řešení sporů, kde neopomněli zmínit ani problematiku výkonu rozhodnutí anglických soudů po Brexitu, ani moje oblíbené rozhodčí řízení.

V kapitole o zajištění se čtenáři dočtou o standardních zajišťovacích a utvrzovacích institutech a jejich aplikaci v úvěrovém financování. Autoři neopomněli věnovat se ani různým korporátním limitům ručení a zajištění včetně finanční asistence.

Zvláštní pozornost advokátů, kteří si podílejí na přípravě transakční dokumentace, si zaslouží kapitola o právních posudcích neboli legal opinion. Tato oblast je pochopitelně zajímavá i hlediska advokátního práva, neboť je třeba si uvědomit, že jakkoliv advokát u dané transakce zastupuje určitou stranu, například dlužníka, tak právní stanovisko může vydávat i ve prospěch jiné strany, typicky věřitele. Právní zástupce dlužníka tak zpravidla vydává právní stanovisko ve prospěch protistrany, což často v praxi naráží na advokátní regulaci konfliktu zájmů a advokátní mlčenlivosti. K této problematice již minulosti vydávalo stanovisko představenstvo České advokátní komory.

Závěrečná kapitola se přehledně věnuje otázkám insolvence a restrukturalizace, která, jak jsem již uvedl, s oblastí dluhového financování velmi úzce souvisí.

Závěrem bych rád ocenil, že se autorům podařilo v této relativně stručné publikaci (zhruba na třech stech stranách) velmi praktickým a užitečným způsobem shrnout základní přehled jednotlivých témat a právních otázek. Je přitom zjevné a autoři tuto skutečnosti sami přiznávají, že každé jednotlivé téma by mohlo být námětem na samostatnou práci.

Spolu s autory pevně věřím že tato dlouho očekávaná publikace povede k další kultivaci právního prostředí v České republice, a že na tu to publikaci budou další autoři navazovat.

Přeji této publikaci a jejímu autorskému týmu mnoho úspěchů v další profesní činnosti.

Publikaci si můžete koupit v našem e-shopu ZDE.