Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obchodněprávní revue

Bez DPH: 4 339,13 Kč S DPH: 4 990,00 Kč
Počet stran: 28
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: OR
Dostupnost Skladem
Obchodněprávní revue je měsíčník pro obchodněprávní praxi zaměřující se na obchodní právo a právo finančních trhů.

Každé číslo měsíčníku Obchodněprávní revue obsahuje:

- články a komentáře k aktuálním problémům z oblasti obchodního práva a finančních trhů
- analýzy zásadního obchodněprávního významu orientované převážně na praxi a na vazby zákonů upravujících obchodní problematiku a problematiku finančních trhů s dalšími souvisejícími právními předpisy
- z legislativy – diskuze k projednávaným právním předpisům z oblasti obchodněprávní a z oblasti práva finančních trhů
- významná soudní rozhodnutí v obchodních věcech a ve věcech týkajících se práva finančních trhů, včetně klíčových judikátů zahraničních soudů a rozhodnutí SDEU, ESLP
- informace z odborných seminářů věnovaných obchodnímu právu a právu finančních trhů
- recenze a anotace vydaných titulů v oblasti obchodního práva a práva finančních trhů

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 18487, ISSN 1803-6554.
Vedoucí redaktorka: Michaela Dombrovská
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: časopis vychází 12x ročně (2 dvojčísla)

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

JUDr. Josef Barák (zaměstnanec ČNB)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF MU)
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF UK)
prof. JUDr. Jan Dědič (advokát a společník v adv. kanceláři)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (prorektor VŠ MIE, vědecký pracovník ÚSP AV ČR)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (emeritní profesor PF MU)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (vědecký pracovník ÚSP AV ČR, „of counsel“ v adv. kanceláři)
JUDr. Josef Holejšovský (soudce VS)
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát)
JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. („of counsel“ v adv. kanceláři, vysokoškolský pedagog – Institut ekonom. studií FSV UK)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (vysokoškolský pedagog – PF UK)

Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků (pozn.: příspěvky v rubrice „Z legislativy“ nejsou recenzovány). O výsledcích recenzního řízení je autor vždy informován. Více informací viz úplné znění podmínek přijetí rukopisů k uveřejnění.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy