+420 733 734 348  beck@beck.cz

Soudní rozhledy

Časopisy | 36 stran
 • 3 990 Kč

Skladem

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Soudní rozhledy jsou měsíčník české a evropské komentované judikatury. Přinášejí komplexní přehled o aktuálním dění v justici. Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 15130, ISSN 1211-4405

Články k aktuálním otázkám:

 • Důkladně analyzujeme rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti.
 • Informujeme o aktuálním dění z prostředí justice.
 • Komentujeme sporné otázky.
 • Nejzajímavější judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn s komentářem.
 • Soudní rozhodnutí ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky pečlivě vybíráme a zpracováváme tak, aby se čtenář na minimálním rozsahu dozvěděl maximum informací ve všech oblastech soudního rozhodování.
 • V části „K věci“ čtenáře stručně seznamujeme s případem, v části „Z odůvodnění“ uvádíme nejpodstatnější argumenty soudu vztahující se k právní větě.
 • Judikaturu komentujeme a uvádíme do souvislostí.
 • Komparativní rubrika nás seznamuje s judikaturou dosud nevyjasněnými instituty soukromého práva. Přehledy judikatury doplněné o komentáře.
 • Mapujeme civilní rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v časopise Soudní judikatura.
 • Seznamujeme se se správními rozhodnutími publikovanými ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
 • Zvláštní rubriky rozebírají aktuální judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

Vedoucí redaktor: Eva Kaplan Klečková (eva.kaplan@beck.cz), tel: 601 001 698

Příjem inzerce: Tereza Jančarová (tereza.jancarova@beck.cz)

Periodicita časopisu: časopis vychází jednou měsíčně, v létě a na podzim dvojčíslo

Předplatné a distribuci časopisů C. H. Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz.

Redakční rada:

 • Michal Bobek (generální advokát při Soudním dvoru EU)
 • JUDr. Milan Bořek (předseda Krajského soudu v Brně)
 • JUDr. Josef Holejšovský Ph.D. (předseda senátu Vrchního soudu v Praze)
 • Mgr. Michal Králík, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
 • doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (soudce Nejvyššího správního soudu a docent na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity)
 • JUDr. František Púry, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
 • JUDr. Jiří Spáčil CSc. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
 • JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (soudce Ústavního soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy)
 • JUDr. Petr Vojtek (předseda senátu Nejvyššího soudu)

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění:

Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy zasílejte vedoucímu redaktorovi v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktuality a Výběr rozhodnutí nejsou recenzovány. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech nebo na nosičích CD nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena.

Přetisk a jiná užití díla nebo jeho části, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

Na vyžádání poskytneme ukázkové číslo zdarma:

Kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 733 734 348.