Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Soudní rozhledy

Bez DPH: 2 860,87 Kč S DPH: 3 290,00 Kč
Počet stran: 40
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: SR
Dostupnost Skladem
Soudní rozhledy jsou měsíčník české a evropské komentované judikatury a přinášejí komplexní přehled o aktuálním dění v justici.

Články k aktuálním otázkám
- Důkladně analyzujeme rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti.
- Informujeme o aktuálním dění z prostředí justice.
- Komentujeme sporné otázky.

Nejzajímavější judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn s komentářem
- Soudní rozhodnutí ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky pečlivě vybíráme a zpracováváme tak, aby se čtenář na minimálním rozsahu dozvěděl maximum informací ve všech oblastech soudního rozhodování.
- V části „K věci“ čtenáře stručně seznamujeme s případem, v části „Z odůvodnění“ uvádíme nejpodstatnější argumenty soudu vztahující se k právní větě.
- Judikaturu komentujeme a uvádíme do souvislostí.
- Komparativní rubrika nás seznamuje s judikaturou dosud nevyjasněnými instituty soukromého práva.

Přehledy judikatury doplněné o komentáře
- Mapujeme civilní rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v časopise Soudní judikatura.
- Seznamujeme se se správními rozhodnutími publikovanými ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
- Zvláštní rubriky rozebírají aktuální judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 15130, ISSN 1211-4405
Vedoucí redaktor: Tomáš Kindl
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: časopis vychází jednou měsíčně, v červenci a listopadu dvojčíslo.

Předplatné a distribuci časopisů C. H. Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

JUDr. František Balák (emeritní předseda senátu Nejvyššího soudu)
Michal Bobek (generální advokát při Soudním dvoru EU)
JUDr. Milan Bořek (předseda Krajského soudu v Brně)
JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu Vrchního soudu v Praze)
Mgr. Michal Králík, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (soudce Nejvyššího správního soudu a docent na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
JUDr. František Púry, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
JUDr. Jiří Spáčil (předseda senátu Nejvyššího soudu)
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. (soudce Nejvyššího soudu)
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda Nejvyššího soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
JUDr. Petr Vojtek (předseda senátu Nejvyššího soudu)

Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktuality a Výběr rozhodnutí nejsou recenzovány. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech nebo na nosičích CD nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla nebo jeho části, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.


Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy