Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Soudní rozhledy

Bez DPH: 2 947,83 Kč S DPH: 3 390,00 Kč
Počet stran: 36
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: SR
Dostupnost Skladem
Soudní rozhledy jsou měsíčník české a evropské komentované judikatury a přinášejí komplexní přehled o aktuálním dění v justici.

Články k aktuálním otázkám
- Důkladně analyzujeme rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti.
- Informujeme o aktuálním dění z prostředí justice.
- Komentujeme sporné otázky.

Nejzajímavější judikatura týkající se aktuálních právních problémů a legislativních změn s komentářem
- Soudní rozhodnutí ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky pečlivě vybíráme a zpracováváme tak, aby se čtenář na minimálním rozsahu dozvěděl maximum informací ve všech oblastech soudního rozhodování.
- V části „K věci“ čtenáře stručně seznamujeme s případem, v části „Z odůvodnění“ uvádíme nejpodstatnější argumenty soudu vztahující se k právní větě.
- Judikaturu komentujeme a uvádíme do souvislostí.
- Komparativní rubrika nás seznamuje s judikaturou dosud nevyjasněnými instituty soukromého práva.

Přehledy judikatury doplněné o komentáře
- Mapujeme civilní rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a v časopise Soudní judikatura.
- Seznamujeme se se správními rozhodnutími publikovanými ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.
- Zvláštní rubriky rozebírají aktuální judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva.

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 15130, ISSN 1211-4405
Vedoucí redaktor: Tomáš Kindl
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: časopis vychází jednou měsíčně, v červenci a listopadu dvojčíslo.

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME UKÁZKOVÉ ČÍSLO ZDARMA: kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Předplatné a distribuci časopisů C. H. Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz.

Redakční rada:

JUDr. František Balák (emeritní předseda senátu Nejvyššího soudu)
Michal Bobek (generální advokát při Soudním dvoru EU)
JUDr. Milan Bořek (předseda Krajského soudu v Brně)
JUDr. Josef Holejšovský (předseda senátu Vrchního soudu v Praze)
Mgr. Michal Králík, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (soudce Nejvyššího správního soudu a docent na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity)
JUDr. František Púry, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
JUDr. Jiří Spáčil (předseda senátu Nejvyššího soudu)
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. (předseda senátu Nejvyššího soudu)
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (soudce Ústavního soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy)
JUDr. Petr Vojtek (předseda senátu Nejvyššího soudu)

Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktuality a Výběr rozhodnutí nejsou recenzovány. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech nebo na nosičích CD nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla nebo jeho části, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.


Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy