Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Reklamní právo

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Rigel, Ondřej Moravec, Ondrejová

ISBN: 978-80-7400-686-9
Počet stran: 200
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP127
Datum vydání: 30.1.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie.
Veřejnoprávní regulace přináší mnoho pravidel pro to, jak má reklama vypadat a jak vypadat nesmí, a to nejen v závislosti na propagovaném výrobku či službě, ale též v samotném způsobu šíření reklamy. Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo. Popis a výklad právní úpravy doplňuje rozsáhlý rozbor judikatury a mnoho příkladů z reklamní praxe.


Z recenzního posudku Mgr. Jana Brože, doktoranda na katedře správní vědy a správního práva PF MU v Brně, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 10/2018:


Kniha sama upoutá čtenáře již způsobem svého zpracování, jelikož je srozumitelná, velmi čtivá, přehledná a doplněná názornými a trefnými grafickými příklady.


Autorský kolektiv (…) si klade za cíl (…) uvést na trh publikaci, jež by byla praktickou odbornou příručkou usnadňující orientaci v nepřehledném světě reklamního práva. Hlavní rys publikace, jímž je nepochybně komplexnost pohledu na rozmanité právní aspekty reklamy, je po mém soudu nejvýznamnějším přínosem této publikace a tento cíl autorů reflektuje i její samotný obsah.


Pozitivně pak vnímám i to, že autoři (…) reflektují moderní technologie, nevyhýbají se některým otázkám, jež přináší technický vývoj nebo změny marketingových a reklamních strategií. Řada těchto otázek již sice judikaturou řešena byla, na druhou stranu reklamní právo nadále nabízí celou plejádu otázek, kteréžto dosud soudy rozhodovány vůbec nebyly.

Klíčová slova

reklama, média, nekalá soutěž, spotřebitel
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy