+420 733 734 348  beck@beck.cz

3. vydání
  • 8 900 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

V tomto roce vychází nové 3. vydání Velkého komentáře trestního zákoníku autorského kolektivu pod vedením prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., které zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb., v souvislosti se změnou zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech... Více

Související tituly

Více o titulu

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb.

Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a proto u každého ustanovení trestního zákoníku je vedle vlastního textu komentáře uvedena literatura, související předpisy (včetně evropských) i související ustanovení.

Jednotlivé části komentáře jsou přepracovány a doplněny zejména v návaznosti na novely trestního zákoníku. V obecné části se jedná o výklad k působnosti trestních zákonů, subsidiaritě trestní represe a pojmu trestného činu, zavinění, omylům, přípravě a pokusu, spolupachatelství a účastenství, okolnostem vylučujícím protiprávnosti i trestním sankcím atd. Ve zvláštní části jde zejména o hlavy I. a III., pojednávající o trestných činech proti životu a zdraví a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, dále hlava V., týkající se trestných činů majetkových, hlava VI., o trestných činech hospodářských, a zejména hlava X., o trestných činech proti pořádku ve věcech veřejných.

Jelikož se od posledního vydání komentáře vyvíjela též judikatura a právní názory teorie především ohledně nových institutů trestního práva hmotného a nově vymezených či pozměněných skutkových podstat trestných činů, byl také podstatně doplněn a přepracován výklad některých ustanovení, které nebyly novelizovány. Autoři komentáře se u jednotlivých ustanovení snažili vypořádat i s různými názory obsaženými v literatuře na řešení aktuálních problémů trestního práva hmotného tak, aby komentář v aktuální verzi sloužil i nadále praxi všech orgánů činných v trestním řízení, advokátům i celé právnické veřejnosti.

Zásadním způsobem byla judikatura doplněna nejen ve specializované rubrice na závěr výkladu konkrétního ustanovení, ale i v textu vlastního komentáře k němu, a to nejenom rozhodnutí publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, ale také judikáty zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. V textu komentáře i v rubrice „Z judikatury“ za každým ustanovením jsou uváděna související rozhodnutí ESLP, Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu. V potřebné míře se výklad v komentáři zabývá i souvisejícím komunitárním právem a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Detaily

  • Objednací číslo: EVK21
  • ISBN: 978-80-7400-893-1
  • Vydání: 3.
  • Datum vydání: 27. 06. 2023
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 4968